00:00
00:01

تفسیر رساله رومیان بخش ۵۴

تهنیت پولس به ایمانداران در روم و خادمین مسیح در کلیسا؛ کسانی که زندگی خود را وقف خدمت به مسیح و دیگران نمودند

93023162163847
30:01
Sep 30, 2023
Audiobook
Romans 16:1-16
Next
Previous
Add a Comment
Only Users can leave comments.
Comments
    No Comments
SA Spotlight