00:00
00:01

تفسیر رساله رومیان بخش ۵۱

پولس برای تشویق ایمانداران روم به موفقیت بشارت انجیل اشاره می کند و عامل اصلی آن موفقیت؛ یعنی خداوند ما عیسی مسیح که با روح خود بشارت کلام را برای رستگاری شنوندگان موثر می سازد

9212311222654
22:05
Sep 21, 2023
Audiobook
Romans 15:17-21
Next
Previous
Add a Comment
Only Users can leave comments.
Comments
    No Comments
SA Spotlight