00:00
00:01

تفسیر رساله رومیان بخش ۵۰

ضرورت یادآوری به تداوم و پایداری در فیض خداوند؛ اگرچه پولس یقین دارد از آن اما لازم می داند تا به ایمانداران در روم یادآوری کند.

91923132587550
15:06
Sep 19, 2023
Audiobook
Romans 15:14-16
Next
Previous
Add a Comment
Only Users can leave comments.
Comments
    No Comments
SA Spotlight