00:00
00:01

دوره کلاس در مورد عطایای روح

334 ( 41 | 293 )

در این جلسه موضوع عطیۀ صحبت به زبانها را دنبال می‌کنیم

Sermon ID 7112071625661
Duration 1:11:26
Date Jul 9, 2020
Category Bible Study
Add a Comment
Sign In or Sign Up to add a comment
Comments
    No Comments