00:00
00:01

هر که تشنه است بیاید (فیلم)

190 ( 163 | 27 )

دعوت انجیل برای رستگاری گناهکاران را بایستی به گوش همگان رسانید

Sermon ID 62823459586869
Duration 01:55
Date Jun 28, 2023
Category Sermon Clip
Bible Text Revelation 21:6
See All
Add a Comment
Sign In or Sign Up to add a comment
Comments
    No Comments
SA Spotlight