00:00
00:01

به خاطر او (فیلم)

269 ( 239 | 30 )

تنها و تنها به خاطر کار مسیح ( بره خدا) است که ما نزد پدر آسمانی پذیرفته می شویم

Sermon ID 62723644164454
Duration 02:38
Date Jun 27, 2023
Category Sermon Clip
Bible Text Revelation 21:9-10
See All
Add a Comment
Sign In or Sign Up to add a comment
Comments
    No Comments
SA Spotlight