00:00
00:01

نزد که برویم؟

"To Whom Shall We Go?"
شمعون پطرس به او جواب داد: خداوندا نزد که برویم؟ کلمات حیات جاودانی نزد توست.

41724455222734
31:08
Apr 17, 2024
Sunday - PM
John 6:68
Next
Previous
Add a Comment
Only Users can leave comments.
Comments
    No Comments
SA Spotlight