00:00
00:01

یويیل آستن: شبان مسیحی یا یک گورو؟

703

بررسی کوتاه برنامه های آقای یویل آستین که کلیسای بزرگی را در آمریکا اداره می کند. آیا او تعالیم کتاب مقدس را درس می دهد یا شیوه رسیدن به آرامش و سعادت دنیوی را بر اساس عقاید روانشناسان عصر نو؟

41420625265663
12:08
Oct 22, 2019
Current Events
2 Corinthians 6
Add a Comment
Only Users can leave comments.
Comments
    No Comments
SA Spotlight