00:00
00:01

رساله اول پطرس بخش ۲

6

The Life of Anticipation
هر ایماندار مسیحی وظیفه دارد تا به شکل فعالی در انتظار و تامل بر ملکوت خداوند و بهشت راستین باشد

Sermon ID 1262374758177
Duration 44:49
Date Dec 6, 2023
Category Sunday - AM
Bible Text 1 Peter 1:3-7
Add a Comment
Only Users can leave comments.
Comments
    No Comments
SA Spotlight