دو دقیقه وعظ
38 Sermons

کوتاه و مختصر؛ بخشی از یک موعظه که در آن به موضوع خاصی اشاره می‌شود.

38 Sermons